ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์


การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3

ดาวน์โหลดไฟล์

 • 140425631522461510045426-0

 • 140425631522461510045426-1

 • 140425631522461510045426-2

 • 140425631522461510045426-3


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column _builder_version=”4.4.1″ type=”4_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2

ดาวน์โหลดไฟล์

 • 12123-0

 • 12123-1

 • 12123-2

 • 12123-3

 • 12123-4

 • 12123-5

 • 12123-6

 • 12123-7


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

สมัครเข้าเรียน…


ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประจำปีการศึกษา 2563
——————————————————

     ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติในเวลาท าการปกติ(วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โควตา (เรียนดี/ ความสามารถพิเศษ (portfolio)) และรับตรงอิสระ

เอกสารหมายเลข 1 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารหมายเลข 2 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารหมายเลข 3 คุณสมบัติผู้สมัครประจำปีการศึกษา 2563

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตรและสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาได้ที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

สมัครเข้าเรียน…


ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2563(ฉบับปรับปรุง)

——————————————————

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติในเวลาท าการปกติ(วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย
แบ่งการรับสมัครเป็น 3 ประเภท คือ สอบคัดเลือก (โควตา เรียนดี/ความสามารถพิเศษ (portfolio)) และรับตรง
อิสระ และขอยกเลิกข้อความในประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในส่วนของสาขา
พยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563
สามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติของสาขาพยาบาลศาสตร์ และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่
http://admission.pbru.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

สมัครเรียน…คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU