ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานทำความสะอาด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 85 คนคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU