เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์


เอกลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ “ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

             การผลิตบัณฑิตได้ดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพนำสู่สังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสุขภาพ การให้บริการวิชาการและจัดทำคลังความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เน้นการนำความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพ ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาชุมชนให้ผู้สูงอายุอยู่ดี กินดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น “ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

อัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์"

วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์

1) มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาการและวิชาชีพ
2) มีสมรรถนะในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านสุขภาพ พร้อมค้ำชูสังคม
3) มีความสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะในการให้บริการด้านสุขภาพ มีความเอื้ออาทรด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์
4) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เข้าใจในวัฒนธรรมไทยและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU