ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ


ข่าวกิจกรรม


ข่าวการรับสมัคร


ข่าวการรับบุคลากร


ข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการเข้าชมเว็บไชต์

page counter

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

สายด่วนคณบดี 032-708622


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU