สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน


ประธานสาขา : อาจารย์กุลวดี  เข่งวา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน

ชื่อย่อ          : วท.บ.  (สาธารณสุขชุมชน)

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Public Health)

ชื่อย่อ           : B.Sc. (Public Health)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต


กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ, เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, อบรมการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, อบรมภาษาต่างประเทศ, มีการสังเกตการณ์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, มีการบริการวิชาการผู้สูงอายุในชุมชน


การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   : 88,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)


ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน  

การสาธารณสุข   สุขภาพจิตชุมชน  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์    อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โภชนศาสตร์สาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา  อนามัยครอบครัว สัมมนาสาธารณสุข   การพัฒนาสุขภาพชุมชน   การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การบริหารสาธารณสุข  การวางแผนงานและประเมินโครงการทางสาธารณสุข  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

สามารถทำงาน    ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนได้หลายตำแหน่งเช่น  นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถประกอบอาชีพอิสระ  เช่น  การบริการดูแลเด็ก   ดูแลผู้สูงอายุ  ธุรกิจอาหารสุขภาพ ฯลฯ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

- คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   มีจิตเมตตา อดทน ขยันและซื่อสัตย์


หมายเลขโทรศัพท์  : 032 – 493300  ต่อ  1556
หรือเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ : http://nurse.pbru.ac.th

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter