หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์


ประธานสาขา : อาจารย์ณัทกวี    ศิริรัตน์


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                    : พย.บ.

ภาษาอังกฤษ               : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อย่อ                    : B.N.S.


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร    : 4 ปี (8ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร    : 400,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท)
                     และสามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้ภาคการศึกษาล่ะ 45,000 บาท


ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน   

กลุ่มวิชาบังคับ   

          - มโนมติทางการพยาบาล

          - การพยาบาลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์

          - ทฤษฎีทางการพยาบาล

          - การพยาบาลพื้นฐาน

          - สารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล

          - การประเมินภาวะสุขภาวะ

          - กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล

          - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

          - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

          - การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

          - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

          - การพยาบาลอนามัยชุมชน

          - การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

          - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการพยาบาล

          - จิตวิทยาพัฒนาการ

          - ฯลฯ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป


คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          - มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

          - มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ


สถาบันพี่เลี้ยง

-โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

          - เป็นพยาบาลวิชาชีพ ทำงานในสถานศึกษาบริการสุขภาพทุกระดับ

          - เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษา

          - ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

          - ศึกษาต่อปริญญาโท , ปริญญาเอก


- คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สภาการพยาบาล อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗

 


หมายเลขโทรศัพท์  032 – 493300  ต่อ 2222

Website  : nurse.pbru.ac.th

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter