หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


รักษาการประธานสาขา : อาจารย์ณัทกวี   ศิริรตน์


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาแพททย์แผนไทย

ชื่อย่อ                      : พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ภาษาอังกฤษ               : Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

ชื่อย่อ                      : B.TM. (Thai Tradition Medicine)


วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของหลักสูตร        : เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด


กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ชั่วโมงจริยธรรม


การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ


ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8ภาคการศึกษา)


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   : 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท) สามารถกู้ยืมทุกการศึกษาได้ 100 %

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน   

          -หมวดการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต

          -เภสัชกรรมไทย หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต

          -เวชกรรมไทย หมวดวิชาเลือกเสรีไม่ย้อยกว่า  6  หน่วยกิต

          -การผดุงครรภ์ไทย

          -ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย

          -การนวดไทย

          -ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์แผนไทย

          -ร่างกายมนุษย์

          -จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยกับการแพทย์แผนไทย

          -วิจัยทางการแพทย์แผนไทย

          -สังคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์แผนไทย

          -สัมมนาการแพทย์แผนไทย

          -การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย

          -จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต

          -ระบบสุขภาพของประเทศ

          -การสอบผ่านประมวลความรู้สาขาการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ประเภทคือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  22  หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  12  หน่วยกิต  และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า  9  หน่วยกิต

          - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.50 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          -มีความมานะ  อดทน  ขยัน


บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

          - นักวิชาการแพทย์แผนไทย เจ้าของกิจการร้านขายยา เปิดโรงพยาบาลสถานพยาบาล คลินิก เปิดโรงเรียนสปาเพื่อสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระทั้งในและต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์  032-493300 ต่อ 2222

Website  :  nurse.pbru.ac.th

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์


ประธานสาขา : อาจารย์ณัทกวี    ศิริรัตน์


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                    : พย.บ.

ภาษาอังกฤษ               : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อย่อ                    : B.N.S.


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร    : 4 ปี (8ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร    : 400,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท)
                     และสามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้ภาคการศึกษาล่ะ 45,000 บาท


ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน   

กลุ่มวิชาบังคับ   

          - มโนมติทางการพยาบาล

          - การพยาบาลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์

          - ทฤษฎีทางการพยาบาล

          - การพยาบาลพื้นฐาน

          - สารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล

          - การประเมินภาวะสุขภาวะ

          - กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล

          - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

          - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

          - การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

          - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

          - การพยาบาลอนามัยชุมชน

          - การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

          - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการพยาบาล

          - จิตวิทยาพัฒนาการ

          - ฯลฯ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป


คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          - มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

          - มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ


สถาบันพี่เลี้ยง

-โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

          - เป็นพยาบาลวิชาชีพ ทำงานในสถานศึกษาบริการสุขภาพทุกระดับ

          - เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษา

          - ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

          - ศึกษาต่อปริญญาโท , ปริญญาเอก


- คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สภาการพยาบาล อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗

 


หมายเลขโทรศัพท์  032 – 493300  ต่อ 2222

Website  : nurse.pbru.ac.th

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน


ประธานสาขา : อาจารย์กุลวดี  เข่งวา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน

ชื่อย่อ          : วท.บ.  (สาธารณสุขชุมชน)

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Public Health)

ชื่อย่อ           : B.Sc. (Public Health)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต


กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ, เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, อบรมการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, อบรมภาษาต่างประเทศ, มีการสังเกตการณ์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, มีการบริการวิชาการผู้สูงอายุในชุมชน


การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   : 88,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)


ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน  

การสาธารณสุข   สุขภาพจิตชุมชน  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์    อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โภชนศาสตร์สาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา  อนามัยครอบครัว สัมมนาสาธารณสุข   การพัฒนาสุขภาพชุมชน   การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การบริหารสาธารณสุข  การวางแผนงานและประเมินโครงการทางสาธารณสุข  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

สามารถทำงาน    ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนได้หลายตำแหน่งเช่น  นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถประกอบอาชีพอิสระ  เช่น  การบริการดูแลเด็ก   ดูแลผู้สูงอายุ  ธุรกิจอาหารสุขภาพ ฯลฯ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

- คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   มีจิตเมตตา อดทน ขยันและซื่อสัตย์


หมายเลขโทรศัพท์  : 032 – 493300  ต่อ  1556
หรือเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ : http://nurse.pbru.ac.th

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter