ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

        คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่าบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ค่านิยมร่วมของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ว่า “คุณธรรมนำปัญญา ก้าวหน้าด้วยวิชาการ  ผสมผสานภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจดุลยภาพชีวิต  บริการด้วยจิตเอื้ออาทรด้วย จิตใจของความเป็นมนุษย์”

  

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

“ภายในปี 2564 เป็นองค์กรชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับสากล”

 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อก้าวสู่สากล
2. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับท้องถิ่นสู่สากล
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ “ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

             การผลิตบัณฑิตได้ดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพนำสู่สังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสุขภาพ การให้บริการวิชาการและจัดทำคลังความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เน้นการนำความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพ ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาชุมชนให้ผู้สูงอายุอยู่ดี กินดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น “ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

 

อัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์"

 

วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์

         1) มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาการและวิชาชีพ
         2) มีสมรรถนะในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านสุขภาพ พร้อมค้ำชูสังคม
         3) มีความสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะในการให้บริการด้านสุขภาพ มีความเอื้ออาทรด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์
         4) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เข้าใจในวัฒนธรรมไทยและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข