ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

Faculty of Nursing

รางวัลแห่งความภูมิใจ
ฐานข้อมูล Online
Download

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000
โทร.032-708622
ทรสาร.032-405558