เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

   รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาครวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์การด้านการแพทย์ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  การเปิดเสรีทางการค้า การเพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านการบริการสุขภาพของเอกชน อุบัติการณ์ของโรคไร้เชื้อ โรคติดเชื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำให้มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ฯลฯ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  จำนวนพยาบาลที่เหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่จะต้องดูแล  จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและท้าทายของการจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์    จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น  แต่ยังเป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพไทยอีกด้วย  

    ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาชีพพยาบาลของประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤตจากการสำรวจ ปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาการพยาบาล พบว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอีกถึง ๓๓,๔๐๖ คนขณะเดียวกันยังมีจำนวนพยาบาลวิชาชีพอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องจะทยอยเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ถึงร้อยละ ๑๕- ๒๐ ต่อปี ในระยะเวลาอีกประมาณ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีความต้องการใช้พยาบาลวิชาชีพภายนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการสุขภาพเด็ก  รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร ไว้ที่ ๑:๕๐๐ คน ในขณะที่ประเทศไทยอัตราส่วนยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

    การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ  จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข  ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่สำคัญประการหนึ่งคือ  การรับสมัครพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่มภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๓-๒๕๕๕  รวมทั้งสิ้น  ๘,๕๐๐ คน  เพื่อกระจายบุคลากรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ  รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด้วย ส่งผลให้ภายในปี  ๒๕๕๗  กระทรวงสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่  ๓,๐๐๐  คน  ซึ่งยังไม่สามารถทดแทนปริมาณพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการได้เช่นกันและยังคงเป็นช่องว่างที่สถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ  สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับความนิยมเรียนพยาบาลของเด็กไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวิชาชีพที่มั่นคง  เรียนจบแล้วมีงานรองรับแน่นอน  รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพสูง

     จากความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็นโอกาสของการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์  ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม ในหลายๆ ด้านในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้โดยเฉพาะจัดการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

    ดังนั้นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ขึ้นโดย

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

    คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

    สภาการยาบาล อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 

คณบดีคนแรก อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
คณบดี ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ  ประสมสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๔ู๖๖

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter