ประมวลภาพกิจกรรมคลิก

ชื่อการประชุม (TH) : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทผู้ช่วยเหลือคนไข้ ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันที่จัดประชุม : 02/08/2561 ถึง 04/08/2561

สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ : เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลคนไข้และก้าวสู่ การบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้จัด : คณะพยาบาลศาสตร์

 

ชื่อการประชุม (TH) : การแพทย์แคนนาบินอยด์(Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ ๓
วันที่จัดประชุม : 06/08/2561 ถึง 10/08/2561
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หมายเหตุ : หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ วันที่ 1-5 ของหลักสูตร (6-10 สิงหาคม 2561) หลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย วันที่ 1-2 ของหลักสูตร (6-7 สิงหาคม 2561) ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่ปงระเทศไทย 

ผู้จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่ปงระเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม(ข้อมูลการชำระเงิน) : คลิกที่นี้

เอกสาร Download

1) เอกสารโครงการ  2) กำหนดการ 
3) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ  4) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
ลงทะเบีบน Online คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรใหม่

           ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดทำหลักสูตรใหม่เพื่อสนองตอบนโยบายด้านสุขภาพของประเทศและความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๔ หลักสูตรประกอบด้วย ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบาดวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมสุขภาพ ๔) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรใหม่ทั้ง ๔ หลักสูตรนี้ผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าสู่แบบสำรวจทางเว็บลิงค์ https://goo.gl/forms/g3h6rzOdKg5qDBB52 ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้


ประกาศ กิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

          ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิชาชีพ และภาษาอังกฤษ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว และส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนระบบมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา สร้างเสริมอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษาเกิดความผูกพันกับอาจารย์ และบุคลากร เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนักนึกอันดีงามแก่นักศึกษา นั้น

          จึงได้กำหนดวันและรายละเอียดการปฐมนิเทศ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 โหลดคลิก>> 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาสุขภาพและความงาม

รับสมัคร นักศึกษาใหม่สาขา วิทยาศาสตร์ สุขภาพและความงาม
คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพและความงาม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ

      ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพและความงาม
ชื่อย่อ             : วท.บ. (สุขภาพและความงาม)
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science (Health and Beauty)
ชื่อย่อ             : B.Sc. (Health and Beauty)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงานที่สถานประกอบการสุขภาพและความงาม
การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   : 160,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท)  

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
- สปาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก
- ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและความงาม
- การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
- เวชศาสตร์ต้านความชราและฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
- อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

บัณฑิตสาขาสุขภาพและความงามทำงานอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
นักวิชาการ และวิทยากรด้านสุขภาพความงาม
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
ที่ปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพความงามและสปา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 <<<<<<<<<< รายล...

Read more

จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศา…

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึก...

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล…

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" Nursing role with Thai Wisdom and Rational Drug Use 24/10/2562&nb...

Read more

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะฯ

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะฯ         การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินง...

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/25…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความ...

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้าง...

Read more

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ---------------------------                   ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา …

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศ...

Read more

กำหนดการประเมินภาวะสุขภาพ วัดตัวตัดชุดฟอร์มและจองหอพัก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบา…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการประเมินภาวะสุขภาพ วัดตัวตัดชุดฟอร์มและจองหอพัก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิส...

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาล…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิส...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสต…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2...

Read more

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

Error: No articles to display

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counterนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

คลิก

บุคลากร

สำหรับบุคลากร

คลิก

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คลิก

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

คลิก