ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
<<<<<<<<<< รายละเอียด >>>>>>>>>>

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ
เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
วันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2562
เวลา  8.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 

 

หลักการและเหตุผล

         พยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดในบุคลากรสุขภาพทั้งหมด ในปัจจุบันประเทศไทย มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประมาณ 170,000 คน  ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศในสถานบริการภาครัฐทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติภูมิ ตติยภูมิ นับหมื่นแห่งต้น มีการปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุด ซึ่งในการปฏิบัติงานของพยาบาลในฐานะของวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนผู้มาใช้บริการ 

แต่สภาพการณ์ปัจจุบันการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดของการขาดแคลนบุคลากรระดับพยาบาลวิชาชีพที่เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง  เป็นเหตุให้มีการปฏิบัติงานล่วงเวลาติดต่อกันมากขึ้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ผลที่ตามมาคือ มีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการและมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกช่องทาง ส่งผลกระทบต่อองค์กร หน่วยงาน และครอบครัวของบุคลากรพยาบาล  ทั้งปัญหาสุขภาพทางกาย จิตใจ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “จริยธรรมทางการพยาบาล:จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งพยาบาลที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูวิชาการในครั้งนี้  สามารถนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตได้

 

วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุม

1.ทบทวนความรู้การใช้กฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2.สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

เกี่ยวกับปัญหา ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบวิชาชีพ

3.เสนอแนะแนวทางการนำความรู้จากการถอดบทบทเรียนรวมถึงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อ

นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขขณะเผชิญปัญหา

 

กำหนดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ

วันจันทร์ที่  25  เดือนพฤศจิกายน  2562

ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ไฟล์หนังสือเชิญอบรม

 

ค่าลงทะเบียนและการสมัคร

ค่าลงทะเบียน   500  บาท

      ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี

      ธนาคารออมสิน สาชาสะพานจอมเกล้า เลขที่บัญชี 020295442709

     *** หลังโอนเงินส่งหลักฐานการโอนเงินด้วย** ช่องทางตามการส่งใบสมัคร ***

 

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเอง

สมัครออนไลน์

 

การส่งใบสมัคร

 

ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ตำบล นาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ส่งทางFax 032-405558

รหัสหลักสูตร.   .E035-L-62-C2-0521-1……   

คะแนนการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับ   …6.5  ..  หน่วยคะแนน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

และคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

และศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์รวินันท์  นุชศิลป์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตำบล นาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-708-622

โทรมือถือ 089 -4659691

การประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล"

Nursing role with Thai Wisdom and Rational Drug Use

24/10/2562 - 25/10/2562

ณ โรงแรมลองบิช ชะอำ จ.เพชรบุรี


ข้อมูลเพิ่มเติม(ข้อมูลการชำระเงิน) : คลิกที่นี้

หมายเหตุ : 1) ชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 1,800 บาท

                2) ชำระเงินหลังวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 2,000 บาท  

                 3) ไม่รับชำระเงินหน้างาน                                                

ผู้จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Download เอกสาร
1) เอกสารโครงการ
2) กำหนดการ  
3) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
4) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงกา

 

สมัครลงทะเบียน
      

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 <<<<<<<<<< รายล...

Read more

จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศา…

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึก...

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล…

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" Nursing role with Thai Wisdom and Rational Drug Use 24/10/2562&nb...

Read more

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะฯ

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะฯ         การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินง...

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/25…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความ...

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้าง...

Read more

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ---------------------------                   ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา …

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศ...

Read more

กำหนดการประเมินภาวะสุขภาพ วัดตัวตัดชุดฟอร์มและจองหอพัก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบา…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการประเมินภาวะสุขภาพ วัดตัวตัดชุดฟอร์มและจองหอพัก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิส...

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาล…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิส...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสต…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2...

Read more

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

Error: No articles to display

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counterนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

คลิก

บุคลากร

สำหรับบุคลากร

คลิก

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คลิก

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

คลิก