คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ
เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
วันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2562
เวลา  8.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 

 

หลักการและเหตุผล

         พยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดในบุคลากรสุขภาพทั้งหมด ในปัจจุบันประเทศไทย มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประมาณ 170,000 คน  ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศในสถานบริการภาครัฐทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติภูมิ ตติยภูมิ นับหมื่นแห่งต้น มีการปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุด ซึ่งในการปฏิบัติงานของพยาบาลในฐานะของวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนผู้มาใช้บริการ 

แต่สภาพการณ์ปัจจุบันการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดของการขาดแคลนบุคลากรระดับพยาบาลวิชาชีพที่เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง  เป็นเหตุให้มีการปฏิบัติงานล่วงเวลาติดต่อกันมากขึ้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ผลที่ตามมาคือ มีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการและมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกช่องทาง ส่งผลกระทบต่อองค์กร หน่วยงาน และครอบครัวของบุคลากรพยาบาล  ทั้งปัญหาสุขภาพทางกาย จิตใจ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “จริยธรรมทางการพยาบาล:จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งพยาบาลที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูวิชาการในครั้งนี้  สามารถนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตได้

 

วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุม

1.ทบทวนความรู้การใช้กฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2.สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

เกี่ยวกับปัญหา ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบวิชาชีพ

3.เสนอแนะแนวทางการนำความรู้จากการถอดบทบทเรียนรวมถึงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อ

นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขขณะเผชิญปัญหา

 

กำหนดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ

วันจันทร์ที่  25  เดือนพฤศจิกายน  2562

ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ไฟล์หนังสือเชิญอบรม

 

ค่าลงทะเบียนและการสมัคร

ค่าลงทะเบียน   500  บาท

      ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี

      ธนาคารออมสิน สาชาสะพานจอมเกล้า เลขที่บัญชี 020295442709

     *** หลังโอนเงินส่งหลักฐานการโอนเงินด้วย** ช่องทางตามการส่งใบสมัคร ***

 

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเอง

สมัครออนไลน์

 

การส่งใบสมัคร

 

ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ตำบล นาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ส่งทางFax 032-405558

รหัสหลักสูตร.   .E035-L-62-C2-0521-1……   

คะแนนการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับ   …6.5  ..  หน่วยคะแนน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

และคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

และศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์รวินันท์  นุชศิลป์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตำบล นาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-708-622

โทรมือถือ 089 -4659691

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter