การประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล"

Nursing role with Thai Wisdom and Rational Drug Use

24/10/2562 - 25/10/2562

ณ โรงแรมลองบิช ชะอำ จ.เพชรบุรี


ข้อมูลเพิ่มเติม(ข้อมูลการชำระเงิน) : คลิกที่นี้

หมายเหตุ : 1) ชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 1,800 บาท

                2) ชำระเงินหลังวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 2,000 บาท  

                 3) ไม่รับชำระเงินหน้างาน                                                

ผู้จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Download เอกสาร
1) เอกสารโครงการ
2) กำหนดการ  
3) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
4) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงกา

 

สมัครลงทะเบียน
      

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter