ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 
ประจำปีการศึกษา 2562

---------------------------

           

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ 3 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามเอกสารแนบท้ายประกาศและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยให้ผู้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนำหลักฐานการสมัครพร้อมใบแสดงผลการเรียน ยื่นแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ (สถานที่สอบตามเอกสารแนบ)

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ 

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ 2  

หมายเหตุ :
1. เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
     - Portfolio
     - ใบรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (เอกสารแนบ 2) (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท้ายประกาศฉบับนี้) และนำเอกสารแนบ 2 ที่กรอกข้อมูล
ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 3 ครบถ้วนแล้วยื่นต่อคณะกรรมการสอบ

2. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น ให้มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ตามประกาศ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)

           3. นำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายของตนเองมาด้วย

          - ตารางสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

            ณ อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          4. หากมีข้อสงสัย ติดต่อหรือ สอบถามรายละเอียดที่

   สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์ 032 - 708622

   คุณเจษฎาภรณ์ พะณะงาม หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 9014249

   คุณบราลี เอิบอิ่ม หมายเลขโทรศัพท์ 085 - 0487600          

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter