ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ความสามารถพิเศษ(Portfolio)

-----------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังเอกสารแนบ

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.00 น.  และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เวลา 9.00 - 16.30 น.  โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำหลักฐานการสมัครพร้อมใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษามายื่นแสดงต่อกรรมการสัมภาษณ์ (สถานที่สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดประกาศ

** นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานตัวเข้าสอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.00 น. และเริ่มสอบเวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 29408 

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter