ผลการประกวดเรียงความ และ การประกวดวิดิทัศน์ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างจิตสาธารณะ และอบรมสะท้อนคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น     จังหวัดเพชรบุรีและสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา  2560

ผลการประกวดเรียงความ

     รางวัลที่ 1     นางสาวกรกนก บุญเลิศ 604N46101  นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาพยาบาลศาสตร์

     รางวัลที 2     นางสาวสุพัตรา กิ่งแก้ว รหัส604N4623 นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาพยาบาลศาสตร์

     รางวัลที่ 3     นางสาวเครือฟ้า เจริญผล  รหัส604N4623 นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาพยาบาลศาสตร์

ผลการประกวดวิดิทัศน์

     รางวัลที่ 1 กลุ่มที่ 5 นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2

     รางวัลที่ 2 กลุ่มที่ 1 นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2

     รางวัลที่ 3 กลุ่มที่ 3 นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter