ประมวลภาพกิจกรรมคลิก

ชื่อการประชุม (TH) : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทผู้ช่วยเหลือคนไข้ ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันที่จัดประชุม : 02/08/2561 ถึง 04/08/2561

สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ : เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลคนไข้และก้าวสู่ การบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้จัด : คณะพยาบาลศาสตร์

 

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter