คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรใหม่

           ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดทำหลักสูตรใหม่เพื่อสนองตอบนโยบายด้านสุขภาพของประเทศและความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๔ หลักสูตรประกอบด้วย ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบาดวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมสุขภาพ ๔) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรใหม่ทั้ง ๔ หลักสูตรนี้ผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าสู่แบบสำรวจทางเว็บลิงค์ https://goo.gl/forms/g3h6rzOdKg5qDBB52 ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter