เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

   รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาครวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์การด้านการแพทย์ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  การเปิดเสรีทางการค้า การเพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านการบริการสุขภาพของเอกชน อุบัติการณ์ของโรคไร้เชื้อ โรคติดเชื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำให้มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ฯลฯ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  จำนวนพยาบาลที่เหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่จะต้องดูแล  จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและท้าทายของการจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์    จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น  แต่ยังเป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพไทยอีกด้วย  

    ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาชีพพยาบาลของประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤตจากการสำรวจ ปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาการพยาบาล พบว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอีกถึง ๓๓,๔๐๖ คนขณะเดียวกันยังมีจำนวนพยาบาลวิชาชีพอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องจะทยอยเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ถึงร้อยละ ๑๕- ๒๐ ต่อปี ในระยะเวลาอีกประมาณ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีความต้องการใช้พยาบาลวิชาชีพภายนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการสุขภาพเด็ก  รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร ไว้ที่ ๑:๕๐๐ คน ในขณะที่ประเทศไทยอัตราส่วนยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

    การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ  จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข  ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่สำคัญประการหนึ่งคือ  การรับสมัครพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่มภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๓-๒๕๕๕  รวมทั้งสิ้น  ๘,๕๐๐ คน  เพื่อกระจายบุคลากรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ  รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด้วย ส่งผลให้ภายในปี  ๒๕๕๗  กระทรวงสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่  ๓,๐๐๐  คน  ซึ่งยังไม่สามารถทดแทนปริมาณพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการได้เช่นกันและยังคงเป็นช่องว่างที่สถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ  สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับความนิยมเรียนพยาบาลของเด็กไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวิชาชีพที่มั่นคง  เรียนจบแล้วมีงานรองรับแน่นอน  รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพสูง

     จากความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็นโอกาสของการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์  ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม ในหลายๆ ด้านในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้โดยเฉพาะจัดการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

    ดังนั้นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ขึ้นโดย

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

    คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

    สภาการยาบาล อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 

คณบดีคนแรก อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
คณบดี ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ  ประสมสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๔ู๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 <<<<<<<<<< รายล...

Read more

จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศา…

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึก...

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล…

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" Nursing role with Thai Wisdom and Rational Drug Use 24/10/2562&nb...

Read more

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะฯ

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะฯ         การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินง...

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/25…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความ...

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้าง...

Read more

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ---------------------------                   ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา …

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศ...

Read more

กำหนดการประเมินภาวะสุขภาพ วัดตัวตัดชุดฟอร์มและจองหอพัก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบา…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการประเมินภาวะสุขภาพ วัดตัวตัดชุดฟอร์มและจองหอพัก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิส...

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาล…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิส...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสต…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2...

Read more

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

Error: No articles to display

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counterนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

คลิก

บุคลากร

สำหรับบุคลากร

คลิก

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คลิก

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

คลิก