บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์

ประธานสาขา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.ภัทรา ซูริค

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อ.วรรณไพร แย้มมา

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์

อ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อ.กัลยา แก้วสม

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.เผ่า อนันจิ๋ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ดร.ภัทรา ซูริค

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.รวินันท์ นุชศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.กัลยา แก้วสม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.มนชยา สมจริต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วรรณไพร แย้มมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.กาญจนา บุศราทิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.มารยาท ฉ่ำมะนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วีรยุทธ ศรีทุมสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.นภาวดี ตั้งตรงวิศลกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

Mr.Patrick Zurick

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU