โครงสร้างบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

ประธานสาขาพยาบาลศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

(กรรมการ)
ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขา

วิชาการแพทย์แผนไทย

อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

(กรรมการ)
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้แทนคณาจารย์

อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

(กรรมการ)
ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

(กรรมการ)
ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

(กรรมการ)
ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ. เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

(กรรมการ)
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ปิยธิดา เฉียบแหลม

(กรรมการ)
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก

(กรรมการ)
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์มนชยา สมจริต

(กรรมการ)
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

น.ส.วัลลภา มณีตัน

(กรรมการและเลขานุการ)
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU