โครงสร้างบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณบดี

รองคณบดี

ประธานสาขาวิชา

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(กรรมการ)

อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนคณาจารย์

อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

ผู้แทนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(กรรมการ)

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ณฐกร นิลเนตร

ผู้แทนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(กรรมการ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

อ.ดร.ภัทรา ซูริค

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
(กรรมการ)

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
(กรรมการ)

อ.วรรณไพร แย้มมา

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
(กรรมการ)

อ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(กรรมการ)

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(กรรมการ)

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
(กรรมการและเลขานุการ)


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU