โครงสร้างบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

ประธานสาขา

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

ประธานสาขาพยาบาลศาสตร์

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(กรรมการ)

อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้แทนคณาจารย์

อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

ผู้แทนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(กรรมการ)

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ณฐกร นิลเนตร

ผู้แทนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(กรรมการ)

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.วัลลภา มณีตัน

งานการเงินและพัสดุ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU