บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.ประภัสสร อินทราพงษ์

งานบริหารทั่วไป

งานธุรการ งานสารบรรณและงานบุคคล

น.ส.ประภัสสร อินทราพงษ์

งานการเงินและพัสดุ

น.ส.วัลลภา มณีตัน

งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

นางจิรารัตน์ ก่อเกิด

งานอาคารสถานที่

นายพงศ์นรินทร์ เขตประทุม

งานวิชาการและบริการ

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

น.ส.บราลี เอิบอิ่ม

งานบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

น.ส.สิริรัตน์ โพธิชีพันธ์

งานระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

นายพงศ์นรินทร์ เขตประทุม


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU