ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU