ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ลงนามความร่วมมือกับสถานพยาบาล
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล

     ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดพิธีลงนามความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ (Formal Agreement) โครงการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      รวม 15 แห่ง เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือ


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU