ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ร่วมกับ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management

     ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ) เป็นประทานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมภาพในงานดังนี้ 

 1. อภิปรายเรื่อง บทบาทพยาบาลในหน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โดย พว. วาริดา จงธรรม์ พว. วาสนา กลิ่นชื่น พว. พิกุล ยอดรัก พว. วิภาวดี เสียงเพราะ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (modurator)
 2. บรรยายเรื่อง Nursing care for ostomy and Wound Management
  1. Pressure injury โดย พว.ปนัดดา เสือหรุ่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  2. Moisture Associated Dermatitis โดย พว.วาสนา กลิ่นชื่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  3. Stoma care โดย พว.วาริดา จงธรรม์ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
 3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จานวน 3 ฐาน ณ. ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์

  Station 1 wound management and wound product
  พว.วาสนา กลิ่นชื่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว.วิภาวดี เสียงเพราะ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว. รวินันท์ นุชศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

  Station 2 Stoma pouching and stoma product
  พว.พิกุล ยอดรัก หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว.วาริดา จงธรรม์ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผโรงพยาบาลศิริราช
  พว. มนชยา สมจริต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

  Station 3. Vacuum assistant dressing
  พว.ปนัดดา เสือหรุ่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว. จิตรรดา พงศธราธิก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU