ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

     ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพนักงานสายสนับสนุน โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานในงาน ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ณ ห้อง 29408 ชั้น 4 ตึกคณะพยาบาลศาสตร์


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU