ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ประจำคณะ
และบุคลากรสายสนับสนุนฯ
ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU