ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมทีมเลขา
จัดทำร่างแผนเพื่อเสนอที่ประชุมกบ.
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย รองคณบดี อ.เผ่า อนันต์จิ๋ว และทีมเลขาคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะต่อไป


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU