ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
(รอบรับตรงอิสระ 3)

ในวันที่ 15 เม.ย. 2563 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ได้ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  (รอบรับตรงอิสระ 3) นำทีมโดย ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดีณะพยาบาลศาสตร์ อีกทังยังมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU