ศึกษาดูงาน ภายใต้กิจกรรม “เรียนรู้ รากแก้ว แห่งวิชาชีพ” ณ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

✨ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
📌 นำโดย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์มนชยา สมจริต หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้กิจกรรม “เรียนรู้ รากแก้ว แห่งวิชาชีพ” ณ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
📌 ในการนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อการพยาบาล การแพทย์ และการสาธารณสุขไทย และพระกรณียกิจที่ทรงเสียสละเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งประวัติการพยาบาลไทยตั้งแต่เริ่มก่อเกิดวิชาชีพการพยาบาลไทย และพัฒนาการของวิชาชีพในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
📌 ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาพยาบาล ในการเรียนและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลต่อไป
❤️ขอขอบคุณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU