คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาการสุขภาพ นำคนสองวัยจับมือทำกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ...สานความสัมพันธ์... รักกันต่างรุ่น

📌คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาการสุขภาพ นำคนสองวัยจับมือทำกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ...สานความสัมพันธ์... รักกันต่างรุ่น
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ...สานความสัมพันธ์... รักกันต่างรุ่น ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมี ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัยในพื้นที่เข้าร่วม
ผู้ช่วยศาตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นอกจากจะมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นแล้ว ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบัน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องอาหารและโภชนการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ซึ่งจะนำมาสู่พัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง
      กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน และอาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักที่ปลอดภัย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กปฐมวัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นบีที่ 3 กิจกรรมการทำอาหารร่วมกันระหว่างเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์กับกลุ่มคนสองช่วงวัย


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU