อสม.ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย

⭐️ อสม.ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย ⭐️
ในที่ 13 มิถุนายน 2567
ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ฯ และศูนย์ SIRCOP คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
      ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงาน โดยทีมวิทยากรได้แก่ นางสุทธดา บัวจีน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง และคณะอาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลการใส่สายสวนปัสสาวะ การให้อาหารทางสายยาง การล้างจมูก การทำแผล การเช็ดตัวลดไข้ และการประเมินพัฒนาการเด็กด้วย DSPM แก่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 40 คน
      โดยได้รับมอบเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ฯ


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU