คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคลังปัญญาท้องถิ่น

📌คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคลังปัญญาท้องถิ่น
      วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ลานหน้าอาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคลังปัญญาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และในโอกาสนี้ ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
      ผู้ช่วยศาตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคลังปัญญาท้องถิ่น ว่า "เพื่อเป็นคลังปัญญาให้กับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพให้กับบุคคลทุกช่วงวัย ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย"
      สำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคลังปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย คลินิก NPT การพยาบาลและผดุงครรภ์ คลินิกการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาการสุขภาพแบบบูรณาการศาสตร์ และในปี 2568 จะเปิดให้บริการอีก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยและบ้านเพชรราชภัฏ Day care Center


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU