คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

         วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรด้านการสาธารณสุขและการพยาบาลสำหรับสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
โอกาสนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้ว คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าชมศูนย์ SIRCOP และคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU