พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์
และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม

พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม
ใน วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566ณ ห้องประชุมณัฐกวี ชั้น3 อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านม จึงได้จัดตั้งชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างเครือข่ายในการป้องกันมะเร็งเต้านมการเพิ่มแกนนำเพชรถันยรักษ์ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงประชาชนทั่วไป

     ซึ่งในปี 2566 ชมรมถันยรักษ์โดมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มุ่งเน้นการต่อยอดกิจกรรมเดิมและริเริ่มกิจกรรมใหม่เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยขยายแกนนำเพชรถันยรักษ์รวมถึงพัฒนาแกนนำเดิมให้มีทักษะการตรวจเต้านมในระดับเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเปราะบางให้เกิดความตระหนัก การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อนำสู่การวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วมากขึ้น


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU