ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

        ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบ นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าและ พว.ละเอียด ทองใบ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและวิชาชีพในปีการศึกษาต่อไป

     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร: 032-708622
  โทรสาร: 032-708665
  อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
  Website : http://nurse.pbru.ac.th/
   

  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
  Develop by Digital Technology Center PBRU