ต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีฯ รองคณบดีฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 : โครงการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตนักปฏิบัติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กรฯและพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตนักปฏิบัติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดงานตามกลุ่มแผนงาน


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU