การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ครั้งที่ 2/2565

        การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ ได้แก่ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ และนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ อีกทั้งคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฯ ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย(กรรมการและเลขานุการ) วาระการประชุมเป็นการนำเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU