สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

        สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสร้างความเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาเรียนดี และมีผลการสอบประมวลความรอบรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแบบ OSCE สูงสุดในระดับชั้น กิจกรรมการเสนาแลกเปลี่ยรเรียนรู้ด้านประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ และเอกชน โดยวิทยากรภายนอก และกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยบนฐานความเป็นผู้ประกอบการ


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU