สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

        สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงฤทธิชัย มาเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และนักศึกษา ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาจารย์พี่เลี้ยง บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานทุกท่านทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ, รพ.สต.หนองพลับ, รพ.สต.ต้นมะม่วง, รพ.สต.นาวุ้ง, รพ.สต.ไร่ส้ม, รพ.สต.วังตะโก และ รพ.สต.บ้านลาด ที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสกับนักศึกษาในกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในกรพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่อไปในอนาคต


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU