คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม
กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับ
จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณณัฐพงศ์ ลาภมี ประธานคณะทำงานที่ปรึกษา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านสมุนไพรเพชรบุรีโมเดล นาวาอากาศครีหญิง ภญ.เบญจพร พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พทป.กชกร กลิ่นมาลี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประสานงาน และติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงานต่างๆที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานขอสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU