กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ดร.มนัญญา ปิริยวิชญภักดี  กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ตรงในงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณเชาว์ ทองมา สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด บรรยายความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักวิชาการสาธารณสุข” และศิษย์เก่า คุณนารีรัตน์ สุดยอด นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหัวหิน บรรยายความรู้ในหัวข้อ “บทบาทและประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19” สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU