คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ
“มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)” โดยคณะกรรมการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือรับบริการต่างๆ และคณะฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ Thai Stop Covid


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU