คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ต้อนรับ อาจารย์ ดร.ประทีป ปัญญา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าศึกษา
ดูงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข หัวหน้าศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ประทีป ปัญญา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ simulation-based learning (SBL) และ SBL online อย่างมีประสิทธิภาพ

          On November 12, 2021, Asst.Prof.Dr.Sanor Klinngam, President of Phetchaburi Rajabhat University with Asst.Prof.Dr.Vanida Durongritthichai, Dean, Faculty of Nursing Science and Allied Health, and Dr.Werayuth Srithumsuk, Head of Learning Resources Center (LRC) welcome Dr. Prateep Panya, Dean, Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University with administrators and faculty members for visiting the learning resources center and exchange knowledge regarding a simulation-based learning (SBL) teaching and learning management and SBL online effectively.


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU