คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรม
“Cleaning for PBRU Health ตามมาตรการ
Universal Prevention พร้อมรับการเปิดเรียน”

          ในวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรม “Cleaning for PBRU Health ตามมาตรการ Universal Prevention พร้อมรับการเปิดเรียน” ให้กับแม่บ้านและพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 60 คน บรรยายในหัวข้อแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร และการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด 19 และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยอาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก ณ ห้อง 29509 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU