คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 กันยายน 2564

        คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และและคณาจารย์ ยินดีต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และนายณัฐพล อาบสีนาค ประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU