ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน
ณ โรงเรียนวัดเพรียง

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมโดย อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ และคณะ ได้พานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาารเด็กปฐมวัย (DSPM) และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กวัยก่อนเรียน ณ โรงเรียนวัดเพรียง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในบทบาทของพยาบาลเด็กในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาชีพพยาบาลเด็กด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มอบสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเล่นให้แก่น้องๆโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียงเป็นผู้รับมอบ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบพระคุณท่าน ผอ. นพพร ตุ้มทอง และคุณครู โรงเรียนวัดเพรียงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

   


   


  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร: 032-708622
  โทรสาร: 032-708665
  อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
  Website : http://nurse.pbru.ac.th/
   

  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
  Develop by Digital Technology Center PBRU