ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมต้อนรับคณะดูงาน
วิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

          เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ต้อนรับคณะดูงานวิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเข้าศึกษาดูงานระบบสำนักงานคณบดีและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


   


  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร: 032-708622
  โทรสาร: 032-708665
  อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
  Website : http://nurse.pbru.ac.th/
   

  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
  Develop by Digital Technology Center PBRU