ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาชุมชนหัวสะพานและวังตะโก

      วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนหัวสะพานและวังตะโก เพื่อจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนฐานการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวตะพานและวังตะโก ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้มอบหมายให้คณะพยาบาลและวิทยาการสุขภาพดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้ปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากในอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี  กำหนดให้พื้นที่ตำบลหัวสะพานและวังตะโก เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนฐานการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุ


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU